Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, producten en diensten van Oikia advies. Van deze voorwaarden afwijkende nadere overeenkomsten of bepalingen zijn alleen bindend indien deze door Oikia advies schriftelijk zijn bevestigd aan opdrachtgever. Eventuele overeengekomen, van deze voorwaarden afwijkende, bepalingen geeft de opdrachtgever geen recht op toepassing van die bepalingen bij toekomstige opdrachten. Onder “opdrachtgever” wordt verstaan, degene die aan Oikia advies werkzaamheden opdraagt respectievelijk Oikia advies verzoekt een offerte uit te brengen.

Offertes

Offertes van Oikia advies zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten, daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Opdrachten

Oikia advies zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eis van redelijk handelen en redelijke vakbekwaamheid uitvoeren. Voornoemde verbintenis is een inspanningsverplichting.

Totstandkoming van de opdracht

De opdracht wordt aanvaard mits er over de inhoud en de uitvoeringscondities volledige wilsovereenstemming bestaat tussen partijen. Mocht er reden zijn voor een vooronderzoek, dan worden vooraf met de opdrachtgever de condities van dit vooronderzoek afgesproken.

Personeel

Oikia advies kan in overleg met de opdrachtgever de projectleider / de samenstelling van het projectteam wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van de projectleider / het projectteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Oikia advies plaatsvinden. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Oikia advies geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

Wijziging van de opdracht

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijk bereikte wilsovereenkomst afbreuk (zouden) doen, dan wordt hierover tussen opdrachtgever en Oikia advies tijdig overleg gepleegd, teneinde de afspraken aan de gewijzigde situatie aan te passen. De wijziging van de opdracht zal schriftelijk worden vastgelegd.

Aansprakelijkheid

Bij eventuele schade veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van de opdrachtnemer, zal de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt zijn tot maximaal 50% van het bedrag van het overeengekomen honorarium.

Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Oikia advies heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van omstandigheden, die zich aan zijn invloed onttrekken, een goede opdrachtuitvoering belemmerd wordt. Mocht de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft Oikia advies recht op compensatie in verband met aan te tonen omzetverlies.

Betaling

De werkzaamheden van Oikia advies en de daarop gebaseerde kostenramingen worden, tenzij vooraf anders is bepaald, berekend op basis van uurtarief. De tarieven zijn exclusief reis- en verblijfskosten en zijn exclusief BTW. Bij opdrachtverlening wordt, tenzij vooraf anders is bepaald, het overeengekomen bedrag in rekening gebracht, inclusief kosten, in maandelijkse termijnen achteraf, gedurende de looptijd van het project. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen facturen van Oikia advies te worden voldaan binnen veertien dagen na dagtekening. Indien de factuur niet tijdig op de vervaldatum wordt voldaan, is de opdrachtgever aan Oikia advies een rente van 1,5% per maand over het bruto factuurbedrag verschuldigd, waarbij gedeelten van een maand voor een volle maand worden gerekend. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Vertrouwelijkheid

Oikia advies is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Oikia advies zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen treffen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Oikia advies aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Oikia advies, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.

Intellectueel eigendom

Oikia advies is en blijft auteurrechthebbende van alle modellen, technieken, instrumenten, software en alle andere onder haar auteursrecht vallende zaken, welke gebruikt zijn voor of bij de uitvoering van de opdracht, de training of opleiding. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Oikia advies. De opdrachtgever heeft uiteraard wel het recht stukken te verveelvoudigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, althans voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.